top of page

Adatvédelmi tájékoztató

Tisztelt Látogató!

A www.ikondesign.hu weboldal használatának megkezdése előtt kérjük figyelmesen olvassa végig az alábbi tájékoztatót. A jelen tájékoztatóban szereplő, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak megegyeznek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény fogalmaival.

Adatainak védelme fontos számunkra Amikor Ön a www.ikondesign.hu internetes weblapot látogatja, eközben személyes adatait is átadja számunkra.

 

Személyes adatai két módon kerülhetnek a kezelésünkbe:

1. Egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben, az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok, azaz cookies = sütik (az eszközön elhelyezett kisméretű szöveges fájlok), automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben. Ezen adatkezelés célja, hogy a Google Analytics használatával a weboldalunkat fejlesztve, mindig a legjobb felhasználói élményt tudjuk nyújtani ügyfeleinknek. Az adatokat a Google tárolja, majd ezeket statisztika formájában (csak kimutatásként – pl. hogy mi a nemek vagy az életkor megoszlása stb.) adja át nekünk. Ezen információk használatával átfogó forgalmi adatokat kapunk a weboldal használatról, valamint elemezzük a felhasználási tendenciákat, hogy javíthassuk és fejleszthessük a weboldal funkcióit. Ön megadhatja a sütik tárolására és elérésére vonatkozó feltételeket a saját böngészőjében is.

2. Ezenfelül Ön önkéntesen megadhatja nevét, címét vagy más a -leendő projekttel összefüggő- adatait, ha a honlap használata során érdeklődik. Küldhet e-mail-t, vagy felveheti velünk telefonon a kapcsolatot. Ezen kapcsolatfelvétel, illetve adatmegadás önkéntes. Célunk, hogy a honlap szolgáltatásának igénybevétele során biztosított legyen a Látogatók /Felhasználók (továbbiakban: Érintettek) személyhez fűződő jogainak, különös tekintettel személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartása, a személyes adatainak kézi/gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

A honlap kialakítása során törekedtünk arra, hogy az Érintettek személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Érintettek rendelkezésének megfelelően történjenek.Az adatokat, amelyek a honlapunk látogatásával összefüggésben jutnak tudomásunkra, nem adjuk tovább, kivéve azokat az automatikusan képződő technikai adatokat, melyek a honlap látogatottsági statisztikájával kapcsolatosan az internetes szervert fizikailag üzemeltető www.wix.com oldalon keletkeznek. A honlap látogatási statisztikájának rendszeres elemzését az www.wix.com oldal végzi.
 

Az ikondesign.hu, mint Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő megnevezése:
Dr. Mészöly-Balogh Dóra egyéni vállalkozó
címe: 1021 Budapest, Budakeszi út 71.

Nyilvántartási száma: 33833579

 

A honlapon megadott adatok megismerésére jogosult adatkezelő személye:

Dr. Mészöly-Balogh Dóra egyéni vállalkozó
címe: 1021 Budapest, Budakeszi út 71.

Nyilvántartási száma:33833579

A honlap tárhelyszolgáltatójának neve és elérhetőségei: www.wix.com weboldal.

Alkalmazott cookie-k:

Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy az Adatkezelő Weboldala hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weblap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

Az adatkezelés elvei:

Az adatkezelésnek törvényesnek és tisztességesnek kell lennie. Az adatkezelést az Érintettek számára átlátható módon kell végezni. Az adatok kizárólag egyértelműen meghatározott, törvényes céllal kezelhetők. Kizárólag a cél megvalósulásához szükséges adatok kezelhetők. Az adatok kezelése nem végezhető a célokkal össze nem egyeztethető módon.Az adatok kezelése csak a cél eléréséhez szükséges ideig történhet.Biztosítani kell a személyes adatok biztonságát és védelmét.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelésre a www.ikondesign.hu internetes oldalon (a továbbiakban: weboldal) található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, az Érintettek megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintettek kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. A hozzájárulást az Érintett – az alábbi táblázatban megjelölt adatok kezelése tekintetében – jelen adatvédelmi tájékoztató előzetes megismerését követően, kifejezett hozzájárulásával a weboldal használatával adhatja meg.

Az adatkezelés célja és időtartalma: Az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az  Érintettel, továbbá a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, az Érintettek tájékoztatása, az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos észrevételek kezelése. Az Adatkezelő az Érintett adatait kifejezetten célhoz kötötten – az alábbi táblázat szerint – kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig tárolja és kezeli.

A honlap által használt cookie-ek és a honlapon megadható kezelt adatok köre és kezelésének célja, jogalapja, módja és időtartalma:

Cookie-k használata során: Adatkezelés célja: cookie-k elhelyezése a weblap böngészése során (Google Analytics anonim weboldali statisztikai adatok kezelése) statisztikai adatok elemzése, a weboldal hatékonyságának javítása és a felhasználói élmény fokozása céljából cookie maga nem tartalmaz személyes adatot, csak a szerveren tárolt adatokhoz való elérési kulcsot, de ezt is kódolt formában nem kerül továbbításra. Az adatok nem kerülnek tárolásra.

Egyszeri telefonos érdeklődés esetén (az általános lakberendezési tájékoztatásról): telefonszám nem kerül rögzítésre, beszélgetés nem kerül sem rögzítésre, sem továbbításra.

E-mailben történő érdeklődés esetén (az általános lakberendezési tájékoztatásról): email cím, név, telefonszám a projettel kapcsolatban kerül rögzítésre, nem kerül továbbításra, ha nem lesz szerződéskötés, max. 30 napon belül törlésre kerülnek.

Érintettek jogai:

Az Érinett a kapcsolatfelvétel során rögzített adatokat megismerheti, írásban kérhet tájékoztatást arról, hogy történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik. A kapcsolatfelvétel során rögzített adatok megváltoztatását, vagy törlését az Érintett az Adatkezelő felé írásban kezdeményezheti, a következő elérhetőségre küldött írásbeli nyilatkozattal, postai úton, levélben, ajánlott küldeményként: a fent megadott elérhetőségen. Az adatkezelő a kért adatokat lehetőség szerint haladéktalanul – de legkésőbb az ajánlott levél kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül – módosítja, illetve törli a kért adatokat, és erről értesíti a Látogatót (Felhasználót).Ha az Érintett nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

Egyéb rendelkezések:

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a weboldalon. Bármely Érintett adatai megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatokkal kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatokvalódiságáért és megfelelőségéért kizárólag az Érintett felel, az általa megadott adatokkal összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt Érintettet terheli. Az adatkezelő nem kínál 18 éven aluli Érintettek (gyermekek) számára szánt szolgáltatást. Ezúton kijelenti, hogy nem rögzít, nem gyűjt, és nem kezel 18 éven aluli gyermekekről személyes adatokat (még akkor sem, ha ennek hiányában a szolgáltatást nem lehet igénybe venni).

Fogalom meghatározások:

Adatállomány: az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatteljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges

Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

bottom of page